នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាសបួន នាង ផាត អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការគណ:កម្មការការព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ (GBC)លើកទី១២


នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាសបួន នាង ផាត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ និងជាប្រធានក្រុមលេខាធិការគណ:កម្មាការធិការព្រំដែន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការគណ:កម្មការការព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ (GBC)លើកទី១២ នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។