ក្រសួងអប់រំ ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាតាមបណ្ដាខេត្ត ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា