ក្រសួងធម្មការ ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងសុវត្ថិភាពបុគ្គល ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងកូវីដ១៩ និងព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងសុវត្ថិភាពបុគ្គល ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងកូវីដ១៩ និងព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា។

សេចក្តីណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងសុវត្ថិភាពបុគ្គល ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងកូវីដ១៩ និងព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា មានខ្លឹមសារសំខាន់ៗ ៦ចំណុច៕

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតខាងក្រោម៖