ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាស ពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅកម្ពុជាឡើយ