ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីម្នាក់ ជាអ្នកដំណើរមកពីអាមេរិក ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ២នាក់