ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំសមាគមអគ្គលេខាធិការសភា


នាថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានបន្តដឹកនាំគណប្រតិភូអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា ចូលរួមកិច្ចប្រជុំសមាគមអគ្គលេខាធិការសភា។
របៀបវារៈប្រជុំថ្ងៃទី២ នៃកិច្ចប្រជុំសមាគមខាងលើ រួមមាន ១. ការយកចិត្តទុកដាក់អំពី ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់៖ នីតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ ២. លក្ខខណ្ឌសម្ភារសម្រាប់អនុវត្តអណត្តិសភា៖ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយកំរិតណាអំពីតម្លាភាព ដើម្បីឆ្លេីយតបចំពោះតម្រូវការរបស់សង្គម? ៣. តួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដើម្បីផ្តល់ការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពី សភានីតិប្បញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ៤. កិច្ចពិភាក្សាទូទៅ៖ វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ធានាការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាទៅលើគុណច្បាប់ ៥. វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ធានាការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពច្បាប់ដោយព្រឹទ្ធសភា៖ ករណីប្រទេសហូឡង់ ៦. បទបង្ហាញរបស់អគ្គលេខាធិការសហភាពអន្តរសភាអំពី ការវិវត្តទូទៅរបស់សហភាពភាពអន្តរសភា ៧. ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយសាធារណៈ ការអនុវត្តនៅក្នុងសភាតំណាង នៃព្រៈរាជាណាចក្រម៉ូរ៉ូកូ និង ៨. ការអនុវត្តនៃគំរូស្តង់ដាត្រួតពិនិត្យរបស់សភាអាហ្រ្វិកខាងត្បូង។