ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឱ្យឥស្សរជន និងមន្ត្រីរាជការរដ្ឋសភា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍២៨ វិច្ឆិកា ទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ នៅរដ្ឋសភាល្ងាចនេះ