រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ នៅសហគមន៍ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត


(កំពង់ចាម)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ នៅសហគមន៍ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម។

សេចក្តីណែនាំនេះ បានឲ្យដឹងថា វិធានការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ នៅសហគមន៍ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម មានចំនួន ១៣ចំណុច៕

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតខាងក្រោមនេះ៖