សម្តេចតេជោ ថ្លែងអំណរគុណ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ខេមបូឌា អ៊ែរវ៉េ ដែលជួយឧបត្ថម្ភការហោះហើរជាមនុស្សធម៌ ជាលើកទី២