តារាងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន


តារាងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន គិតត្រឹមម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់worldometers៖