រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៥៧


នៅថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ៥៧ ចាប់ពីមហាវិថីព្រះសីហនុ ដល់ផ្លូវលេខ ៣៦០ ក្នុងខណ្ឌចំការមន ។