គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាឥស្លាមកម្ពុជា ផ្អាកការថ្វាយបង្គុំនៅវិហារ និងស៊ូរ៉ាវទាំងអស់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និងខេត្តព្រះសីហនុ