ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស លើកទី១កើនដល់ចំនួន ៤០,៩១០នាក់ និងលើកទី២ចំនួន ១៥៣៣នាក់


របាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មានទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះបង្ហាញថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិន ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស៖

អ្នកចាក់លើកទី១ សរុបចំនួន៖ ៤០,៩១០នាក់,
អ្នកចាក់លើកទី២ សរុបចំនួន៖ ១៥៣៣នាក់។

ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖