សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេស១៧លើពិភពលោកក្នុងការផ្តល់អាទិភាពចាក់ថ្នាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ជូនដល់គ្រូបង្រៀន