ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ភ្លៀងនឹងធ្លាក់រាយប៉ាយ ក្នុងកម្រិតតិចទៅច្រើន