ឯកឧត្តម ប៉ាន់ ប៊ុនធឿន អញ្ជើញចុះ សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាជនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ


ព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប៉ាន់ ប៊ុនធឿន ប្រធានក្រុមការងារ ឯកឧត្តម ឡុង ពៅប្រាជ្ញា អនុប្រធានក្រុមការងារបានអញ្ជើញចុះ សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាជនចំនួន ៣ ភូមិ គឺ៖ ភូមិអណ្ដូងធម្ម , ភូមិអណ្ដូងស្លា , និងភូមិថ្មី ឃុំ តាំងក្រូច សំរោងទង ខេត្តគំពង់ស្ពឺ ចំនួន ២៨៩ គ្រួសារ។