ទស្សនាវិដេអូ៖ អបអរសាទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១០០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តចិន


ទស្សនាវិដេអូអបអរសាទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១០០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តចិន

Celebrate the 70th Anniversary of the Founding of the Cambodian People’s Party and the 100th Anniversary of the Founding of the Communist Party of China!