សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ និងជាប្រធានគណៈទាក់ទងបរទេស នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ថងសាវ៉ាន់ ភុំវិហាន ប្រធានគណៈទាក់ទងបរទេស នៃគណ:កម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៏ឡាវ