កិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី៧ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ២០ចំណុច


ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចជុំនេះ ភាគីទាំងអស់ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម២០ចំណុច ដូចខាងក្រោម៖