រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី៧ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដែលសម្តេចតេជោធ្វេីជាប្រធាន


ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី៧ ដែលប្រកាសដោយរាជរដ្ឋាភិបាល៖