រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ជូនកុមារអាយុពី០៦ ដល់អាយុក្រោម១២ឆ្នាំ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ


(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញានេះ បានជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំ ដល់ ១២ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។