ក្រសួងវប្បធម៌ ជូនព័ត៌មានស្តីពីការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលបានបាត់បង់ ត្រឡប់មកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញ