ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ ស្ដីពីយុទ្ធសាស្រ្ដ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦-២០២៥


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ ស្ដីពីយុទ្ធសាស្រ្ដ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦-២០២៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ ។