មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានក្រាលគ្រួសក្រហមរួចក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


សកម្មភាពក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមលេខ១ ប្រវែង១១គ.ម បានកៀរសម្រួលរួច របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ។