សកម្មភាពការងារភ្ជួរបំបែកថ្នល់ចាស់ និងចាក់បំពេញតួថ្នល់រួចកៀរកិនបង្ហាប់


សកម្មភាពការងារភ្ជួរបំបែកថ្នល់ចាស់ និងចាក់បំពេញតួថ្នល់រួចកៀរកិនបង្ហាប់ លើកំណាត់ផ្លូវ លេខ៣៨០ នៅចន្លោះគម៤៥+៩០០ ដល់គម៤៦+១០០ ស្ថិតក្នុងឃុំទឹកឃ្លាំង ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ នាថ្ងៃទី១៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ។