សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់អនុសាសន៍៦ចំណុច ដើម្បីជំរុញការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន