ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន លេខ២៤៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១


ដើម្បីទាញយកអត្តបទទស្សនាវដ្តីប្រជជាជន សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram​ របស់គណបក្ស ៖

https://t.me/vimean7makara/73