ក្រសួងព័ត៌មាន បើវគ្គណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការយល់ដឹងអំពីច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងរចនាសម្ព័ន្ធ របស់ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់មន្ត្រី ក្របខ័ណ្ឌថ្មី ឆ្នាំ២០២១


នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងព័ត៌មាន បានរៀបចំរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងរចនាសម្ព័ន្ធ របស់ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់មន្ត្រី ក្របខ័ណ្ឌថ្មី ឆ្នាំ២០២១”។

ក្រោមអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងឯកឧត្តម លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ​ទីប្រឹក្សា និងមន្ត្រីដែលជាប់ក្របខ័ណ្ឌថ្មី។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណង ផ្តល់ការយល់ដឹង និងបទពិសោធន៍ល្អៗ ដល់មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មី ក៏ដូចជាសិក្ខាកាម ដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីយល់ច្បាស់អំពី ច្បាប់ការងារ និងបែបបទក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងទុកជាចំណេះដឹងក្នុងពេលបំពេញការងារ៕