មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនធ្វើការជួសជុលផ្លូវខេត្តលេខ១៥៧០ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង


សកម្មភាពក្រុមការងារជួសជុលផ្លូវខេត្តលេខ១៥៧០ ចន្លោះ អាងកំពីងពួយ-ពង្រ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ មាន៥ក្រុម៖
១-ក្រុមការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំផ្លូវក្នុងក្រុង
២-ក្រុមការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំផ្លូវជាតិលេខ៥
៣-ក្រុមម៉ូតូកង់បីទាំង៦ស្រុក
៤-ក្រុមការងារជួសជុលកម្រោងផ្លូវកៅស៊ូផ្លូវជាតិលេខ៥៧
៥-ក្រុមការងារជួសជុលគម្រោងបន្ទាន់ ។