ឯកឧត្តម រស់ សូផាន់ អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការ អនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥ . ២០១៨


ព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម រស់ សូផាន់ រដ្ឋលេខាក្រសួងមុខងារសាធរណៈ បានអញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥ . ២០១៨ នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ រៀបចំដោយ ក្រសួងមុខងារសាធរណៈ និង លេខាធិការដ្ឋាន គ.ក.រ ។