ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន អញ្ជើញបិទសិក្ខាសាលាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការ អនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥.២០១៨


បន្ទាប់ពីបានដំណើរការពេញ១ថ្ងៃរួចមកអង្គសិក្ខាសាលាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥ . ២០១៨ ត្រូវបានប្រារពពិធីបិទនាល្ងាចថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធរណៈ នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ។