មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន កំពុងអនុវត្តការងារស្រទាប់គ្រឹៈថ្មមិច


នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន បាននិងកំពុងអនុវត្តការងារស្រទាប់គ្រឹៈថ្មមិច (Base course) ចន្លោះគ.ម. ០៦+០០០ ដល់ គ.ម. ០៧+០០០ លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ១៥៧៩។