រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចតំបន់បុរី១០០ខ្នងទឹកថ្លា នឹងសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី


ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចតំបន់បុរី១០០ខ្នងទឹកថ្លា រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកថ្មី !
នៅថ្ងៃទី១០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧នេះ ការដ្ឋានចាប់ផ្តើមរុះរើអគារស្ថានីយ៍ចាស់ និងកំពុងតម្លើងម៉ូទ័រប្រើប្រាស់បណ្តោះអាសន្ន។