ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង និងឯកឧត្តម គង់ វិបុល ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូលពន្ធ សម្រាប់ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ


រសៀលថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២២០១៧ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀម រាប និងឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក ជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូលពន្ធ សម្រាប់ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងការងារសង្កេតសហគ្រាសក្នុងដែនសម្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាប នៅសាលាខេត្តសៀមរាប។