មន្ទីសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប ធ្វើយុទ្ធនាការផ្លូវសំបុកមាន់


សកម្មភាពក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បីថែទាំប្រចាំ អនុវត្តយុទ្ធនាការគ្មានវត្តមានសំបុកមាន់នៅលើផ្លូវ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ៣៣អា ត្រង់គ.ម ២+២០០ របស់មន្ទីសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។