សកម្មភាពថែទាំផ្លូវក្រាលក្រួសល្បាយថ្មភ្នំ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន


សកម្មភាពថែទាំផ្លូវក្រាលក្រួសល្បាយថ្មភ្នំ ផ្លូវខេត្តលេខ១៥៩៤ ចន្លោះ គ.ម០៥+០០០ ដល់ គ.ម១០+២០០ ត្រូវបានបន្តកៀរសម្រួល ដោយមានថែមក្រួសល្បាយថ្មភ្នំ ស្រោចទឹក កិនបង្ហាប់តាមលក្ខណបច្ចេកទេស ដើម្បីអោយការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មានភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តប៉ៃលិន នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។