មន្ត្រីបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះសិក្សាឋានលេខាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពស្វាយចចិប


ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានសហការជាមួយមន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺ បន្តចុះសិក្សាឋានលេខាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពស្វាយចចិប ស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយចចិប ស្រុកបសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីរៀបចំធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញ ៕