មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តតាកែវ ធ្វើការដាក់លូបណ្តោយផ្លូវ


សកម្មភាពការងារដាក់លូបណ្តោយផ្លូវ ប្រវែង ២៥០ម មុខកាត់ ០,៨០ម តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៣ ចាប់ពី គម៧៣+៤៥០ ដល់ គម៧៣+៧០០ គម្រោងថែទាំប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៧ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តតាកែវ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧