ហេតុអ្វី​ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ​បន្តផ្តល់​ទំនុកចិត្ត លើ​រដ្ឋាភិបាលគណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា យ៉ាង​ច្រើន​លើសលប់ ?