សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំសំបុកមាន់លើផ្លូវជាតិលេខ២០


សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំសំបុកមាន់លើផ្លូវជាតិលេខ២០ លើការងារស្រោចកៅស៊ូ និងរោយថ្ម១៩មម ចាប់ពីPK០+៣៨០ ដល់ PK១+៨០០ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវថ្នល់