មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ធ្វើការងារថែទាំចិញ្ចើមផ្លូវជាប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣៧១


សកម្មភាពការងារថែទាំចិញ្ចើមផ្លូវជាប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣៧១ ត្រង់គ.ម១៣+៩០០ ដល់ គ.ម២៨+៨០០ ស្រុកក្រូចឆ្មា អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។