សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវដែក ប៉ែកពាយ័ព្យ


សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវដែក ប៉ែកពាយ័ព្យទិស ធ្វើលូថ្មីសម្រាប់បង្ហូរទឺក ត្រង់Pk ២៩៣+២៦២ និងការងារតម្លើងចង្កាក់ដែករ៉ៃ ការងារឈូសឆាយ និងកិនបង្ហាប់តូផ្លូវដែក អនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានផ្លូវដែក នាថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។