លោកជំទាវ មិថុនា ភូថងអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ ចងសម្ព័ន្ធភាព រវាងខេត្តកោះកុង និងខេត្តជីលីន


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ ចងសម្ព័ន្ធភាព រវាងខេត្តកោះកុង និងខេត្តជីលីន ប្រទេសចិន លើវិស័យកសិកម្ម បសុសត្វ ទេសចរណ៍ និង វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ០៤ សីហា ២០១៧