សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ លើការងារសំអាតស្មៅតាមបង្គោលសុវត្ថិភាព និងការងារបិទក្រលុគ និងស្នាមប្រេះ ត្រង់ចន្លោះគ.ម១៣៧+០០០ ដល់ គ.ម១៧៨+០០០ ស្ថិតនៅចន្លោះពីឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ដល់ ឃុំវាលរេញ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ នាថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។


សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ លើការងារសំអាតស្មៅតាមបង្គោលសុវត្ថិភាព និងការងារបិទក្រលុគ និងស្នាមប្រេះ ត្រង់ចន្លោះគ.ម១៣៧+០០០ ដល់ គ.ម១៧៨+០០០ ស្ថិតនៅចន្លោះពីឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ដល់ ឃុំវាលរេញ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ នាថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។