សកម្មភាពការងារផែនការអនុវត្តក្រាលថ្មម៉ិច ចាក់កៅស៊ូក្នុងស្រុកស្វាយចេក


សកម្មភាពការងារផែនការអនុវត្ត ឆ្នាំ២០១៧ ដោយក្រាលថ្មម៉ិច ចាក់កៅស៊ូ ប្រភេទ DBST លើផ្លូវលេខ ២៥៦៤ ចាប់ពី ឃុំផ្គាំ ទៅ ឃុំពន្លៃ ស្រុកស្វាយចេក បានចាក់កៅស៊ូ ស្រទាប់ទី១ និងថ្ម ១៩មម រួចរាល់100% នៅថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ របស់មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។