សកម្មភាពការងាររៀបថ្មជើងទេរ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៤


សកម្មភាពការងាររៀបថ្មជើងទេរ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៤ ដោយប្រើថ្ម ២០ x ៣០ (ថ្មឡុង) និងពង្រឹងដោយបាយអរ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។