សកម្មភាពការងារជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧៣


សកម្មភាពការងារជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ត្រង់គ.ម០០+០០០ ដល់ គ.ម០៣+៨០០ ក្នុងឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។