វីដេអូៈ តើដំណើរទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា រយៈពេល ៣ថ្ងៃ នៅជប៉ុន បានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?