មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ធ្វើការពិសោធន៍រកភាគរយនៃការកិនបង្ហាប់លើស្រទាប់គ្រឹះថ្មមិច


សកម្មភាពការងារពិសោធន៍រកភាគរយនៃការកិនបង្ហាប់លើស្រទាប់គ្រឹះថ្មមិច លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧២ ចន្លោះគ.ម០៤+៣០០ ដល់ គ.ម០៥+៥៥០ និងគ.ម១១+៦០០ ដល់ គ.ម១៣+៣៥០ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។