សកម្មភាពស្តារប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពស្តារប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥ ត្រង់គ.ម៨៣ ដល់ គ.ម៨៤ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។